APEC VIỆT NAM 2017   |    Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống   |    Phát quang 'rừng' thủ tục    |    Hiến kế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Hình ảnh - Phóng sự ảnh

Xem thêm