(Chinhphu.vn) – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật vừa giới thiệu với bạn đọc một chùm sách nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những cuốn sách Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật giới thiệu với bạn đọc dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám.  Ảnh: nxbctqg.vn

Chùm sách được giới thiệu dịp này gồm những cuốn: Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945-2015); Việt Nam trên đường phát triển; Bộ Nội vụ - 70 năm xây dựng và phát triển; Bộ Ngoại giao - 70 năm xây dựng và phát triển; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn; Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam; 70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam; Lịch sử Việt Nam giản yếu; Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề; Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc phối ngẫu không tương xứng: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận của miền Nam Việt Nam; Việt Nam trên đường phát triển...

Cuốn sách “Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945-2015)” giới thiệu với bạn đọc chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Chính phủ gắn liền với lịch sử của Chính phủ và quá trình cách mạng hào hùng của dân tộc ta trong 70 năm qua.

Cuốn sách "Bộ Ngoại giao - 70 năm xây dựng và phát triển" điểm lại những dấu mốc, những chặng đường lịch sử trong 70 năm xây dựng và trưởng thành cũng như những đóng góp hết sức quan trọng của các thế hệ cán bộ ngoại giao vào thắng lợi chung của dân tộc ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử của Bộ Nội vụ được trình bày trong cuốn sách "Bộ Nội Vụ - 70 năm xây dựng và phát triển”. Ở đây, bạn đọc có thể hình dung được mặc dù có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cũng như tên gọi trong quá trình phát triển, Bộ Nội vụ không ngừng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước.

Cuốn sách "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn" tập hợp một số bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay.

Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Bộ sách "Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam" (gồm 5 tập) là công trình khoa học nghiên cứu lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam qua các thời đại, từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tư tưởng quân sự Việt Nam phát triển rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh, là hạt nhân của đường lối quân sự của Đảng, là cội nguồn chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ…

Những cuốn sách nói trên là những tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn cao, qua đó khơi gợi sâu hơn lòng yêu nước và tự hào dân tộc ở bạn đọc./.

Thanh Phương