(Chinhphu.vn) - Tác giả các bài viết trong cuốn sách là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng nhiều nhà khoa học có uy tín.


Nhằm góp phần khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 7 thập kỷ qua, đồng thời làm rõ thêm những định hướng và tiềm năng phát triển của đất nước trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật cho ra mắt bạn đọc ấn phẩm "Việt Nam trên đường phát triển".

Tác giả các bài viết trong cuốn sách là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng nhiều nhà khoa học có uy tín.

Đặc biệt, cuốn sách vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết lời giới thiệu.

Các bài viết được sắp xếp theo chủ đề từ lịch sử đến hiện tại, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Ngoài phần mở đầu cuốn sách do GS sử học Phan Huy Lê trình bày khái quát về Việt Nam - đất nước, con người, lịch sử và văn hóa, “Việt Nam trên đường phát triển” gồm 2 phần.

Phần thứ nhất, “Lịch sử sang trang mới với thế và lực mới”, giới thiệu quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, trong đó tập trung nêu bật những thành tựu đạt được trong 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Phần thứ hai, “Tiềm năng phát triển”, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cần tập trung khai thác để đẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới.

Từ những thành tựu đã đạt được trong gần 30 năm Đổi mới, ở phần hai của cuốn sách, các tác giả phân tích những tiềm năng, thế mạnh cần tập trung khai thác để đẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới. Từ “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân” cho đến “Phát huy vai trò của các đầu tàu kinh tế của các doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương”; “Phát huy thế mạnh từ hội nhập quốc tế”; “Phát huy vai trò động lực phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước”...

Cuốn sách "Việt Nam trên đường phát triển" là một trong những công trình thiết thực chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Anh Kiên