(Chinhphu.vn) - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay có khoảng 85% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Thực hiện quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với toàn dân, bao gồm học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học tăng cường triển khai thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên.

 

Ảnh minh họa

BHYT là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện. BHYT học sinh, sinh viên là sự kết hợp toàn diện các yêu cầu của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, từ chăm lo sức khỏe ban đầu tại trường học, tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thông qua việc tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được giáo dục nhân cách và lối sống nhân ái, chia sẻ khó khăn, đồng cảm với người không may gặp rủi ro.

Quốc hội đã thông qua Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHYT. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với toàn dân, bao gồm học sinh, sinh viên.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành Giáo dục đã và đang tích cực triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay có khoảng 85% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trong đó, có khoảng 94% học sinh tham gia và tỷ lệ tham gia của sinh viên là 76%. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa cao do một số nguyên nhân, chủ yếu như sau: Một số cơ sở giáo dục chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tếBHYT, đặc biệt là các cơ sở đào tạo, chủ yếu chỉ các sinh viên năm thứ nhất tham gia BHYT; Công tác truyền thông cho học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về BHYT chưa đạt hiệu quả; Công tác phối hợp liên ngành về BHYT giữa ngành Giáo dục với các ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội còn thiếu chặt chẽ.

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện công tác BHYT cho học sinh, sinh viên, mở rộng diện bao phủ BHYT trong đối tượng học sinh, sinh viên, tiến tới 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp tổ chức chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh về chính sách, pháp luật BHYT và vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.  

Đồng thời chủ động hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội của địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Tham mưu đề xuất với UBND các cấp về mức hỗ trợ BHYT đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

Các trường cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục. Đảm bảo nguồn kinh phí trích lại từ BHYT để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được sử dụng đúng mục đích.

Lan Phương