(Chinhphu.vn) – Từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động. BHXH kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ BHXH và bội chi quỹ BHYT.

Trong 4 năm, BHXH VN đã thanh tra chính sách BH tại hơn 20 nghìn đơn vị

Thanh tra chính sách BH tại hơn 20 nghìn đơn vị

Từ ngày 1/1/2016, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ. Công tác thanh tra kiểm tra của ngành BHXH ngày càng được quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người thụ hưởng.

Cụ thể, từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động.

Về đối tượng đóng, đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 161.268 lao động chưa tham gia hoặc tham gia thiếu thời gian; số tiền yêu cầu truy thu đóng là 353.944 triệu đồng.

Về mức đóng, đã phát hiện và yêu cầu người sử dụng lao động làm thủ tục truy thu đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 155.058 lao động do đóng thiếu mức tiền lương quy định, số tiền yêu cầu truy thu đóng là 157.401 triệu đồng;

Về phương thức đóng, số tiền các đơn vị nợ trước khi có Quyết định thanh tra kiểm tra là 8.532.525 triệu đồng, số tiền đơn vị đã nộp là 3.583.144 triệu đồng (đạt tỷ lệ 42%).

Về xử phạt vi phạm hành chính, đã ban hành 2.028 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 75.359 triệu đồng.

Cũng theo BHXH Việt Nam, kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành BHXH đã chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra việc thực hiện chính sách tại 56.449 đơn vị (trong đó: nội bộ ngành kiểm tra tại 36.456 đơn vị, phối hợp thanh tra kiểm tra liên ngành tại 19.993 đơn vị).

Về kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, đã phát hiện nhiều sai sót, hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; kiến nghị, yêu cầu thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội số tiền 36.615 triệu đồng.

Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh không đúng quy định; kiến nghị, yêu cầu thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế số tiền 679.289 triệu đồng.

Làm tốt công tác thanh tra chuyên ngành sẽ tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Sớm hoàn thiện chức năng thanh tra chuyên ngành

BHXH Việt Nam cũng nêu những khó khăn, vướng mắc khi chưa được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ.

Theo BHXH VN, cần sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BHXH. Kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho ngành BHXH, trong đó có thanh tra việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ BHXH và bội chi quỹ BHYT.

BHXH VN cũng cho rằng, cần bổ sung trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc thanh tra chuyên ngành về BHYT, thanh tra việc thực hiện chính sách BHYT, thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, bổ sung thẩm quyền của cơ quan BHXH trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; bổ sung trách nhiệm của cơ quan BHXH trong thanh tra, kiểm tra việc giải quyết và chi trả chế độ BHTN; trách nhiệm của cơ quan BHXH trong thanh tra, kiểm tra việc giải quyết và chi trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Thu Cúc