(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai thực hiện dự án "Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo" tại Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành, bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Vốn thực hiện dự án lấy từ nguồn đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ 2016 - 2020. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án "Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên - môi trường biển và hải đảo" sẽ trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam những thiết bị chuyên dùng hiện đại, cần thiết, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên môi trường trên các vùng biển Việt Nam, nhất là các vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề.

Đồng thời trang bị cho các Chi cục Biển và Hải đảo những thiết bị chuyên dùng thiết yếu, cần thiết và phù hợp với yêu cầu sử dụng của các Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên môi trường vùng biển gần bờ, đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án chuyên môn để phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường vùng bờ trong phạm vi quản lý.

Phan Hiển