Trang chủ » Bộ Kế hoạch và đầu tư

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần*(cấp tỉnh-P.ĐKKD)

01:16, 06/05/2012

/content/download/263221/7009456/file/Gi?y ?? ngh? chuy?n ??i Công ty TNHH thành Công ty c? ph?n.doc

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên* (cấp tỉnh - P.ĐKKD).

01:16, 06/05/2012

/content/download/263204/7009048/file/Giay de nghi lap Cong ty TNHH 2 TV tro len.doc

Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên* (cấp tỉnh - P.ĐKKD).

01:16, 06/05/2012

/content/download/263162/7008168/file/Tong hop cac mau giay dang ky lap doanh nghiep.doc

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cấp tỉnh-P.ĐKKD)*.

01:16, 06/05/2012

/content/download/263153/7007883/file/Tong hop cac mau giay dang ky lap doanh nghiep.doc

Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cấp tỉnh - P.ĐKKD)*

01:16, 06/05/2012

Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cấp tỉnh - P.ĐKKD).*

01:16, 06/05/2012

/content/download/263191/7008774/file/Tong hop cac mau giay dang ky lap doanh nghiep.doc

Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân*.

01:16, 06/05/2012

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân*.

01:16, 06/05/2012

/content/download/263118/7006878/file/Thong bao thay doi CN, VPDD.doc

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với doanh nghiệp tư nhân.*

01:16, 06/05/2012

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)*

01:16, 06/05/2012

/content/download/224089/5990364/file/Mau don 1.doc