(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện và dự thảo Nghị định về quỹ hưu trí tự nguyện.

Ảnh minh họa

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (dự thảo Nghị định), về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, Phó Thủ tướng đồng ý quy định giới hạn thời gian đóng một lần cho nhiều năm về sau và đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Về chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Phó Thủ tướng yêu cầu quy định mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, cụ thể theo 3 mức:

- Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo.

- Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo.

- Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo hướng nêu trên, trình Chính phủ trước ngày 15/11 tới.

Về dự thảo Nghị định quy định về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục khẩn trương hoàn thiện lại 2 dự thảo Nghị định trên.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ những điểm tương đồng và khác nhau giữa 2 dự thảo Nghị định, trong đó lưu ý các nội dung cơ sở pháp lý, phạm vi áp dụng, đối tượng tham gia, cơ chế quản lý Quỹ này, trách nhiệm quản lý Nhà nước..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11 tới.

Phan Hiển