Trang chủ » Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ

17:35, 22/02/2018

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

19:11, 09/02/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản

19:00, 09/02/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

18:55, 09/02/2018

Chính phủ vừa có Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Triển khai thi hành Luật Quy hoạch

18:51, 09/02/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Tăng cường chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

18:44, 09/02/2018

Chính phủ vừa có Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

17:43, 09/02/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

2 huyện của tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

17:42, 09/02/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 196/QĐ-TTg và Quyết định 197/QĐ-TTg công nhận huyện Trực Ninh và huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Hoàn thiện quy định quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GTVT

17:20, 09/02/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận...

Xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf

17:11, 09/02/2018

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân...

Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia

17:00, 09/02/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông.