(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa 3 Tổng công ty: Xây dựng đường thủy (VINAWACO); Xây dựng Thăng Long (TLG); Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).
Theo đó, sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 17,55 triệu cổ phần tại 3 Tổng công ty này.

Theo phương án cổ phần hóa, 3 Tổng công ty đều có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

VINAWACO và TLG được cổ phần hóa theo hình thức kết hợp bán bớt một phần vốn Nhà nước với phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Còn TEDI chỉ được bán bớt một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

VINAWACO có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 30.000.000 cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ 9.900.000 cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 2.072.700 cổ phần, chiếm 6,91% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 9.000.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 9.027.300 cổ phần, chiếm 30,09% vốn điều lệ.

TLG có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 30.000.000 cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ 10.500.000 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1.194.700 cổ phần, chiếm 3,98% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 6.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 12.305.300 cổ phần, chiếm 41,02% vốn điều lệ.

TEDI có vốn điều lệ 125 tỷ đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 12.500.000 cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ 6.125.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1.189.700 cổ phần, chiếm 9,52% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 35.000 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.550.000 cổ phần, chiếm 20,4% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 2.600.300 cổ phần, chiếm 20,80% vốn điều lệ.

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vồn nhà nước tại 3 Tổng công ty này.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu; chỉ đạo 3 Tổng công ty trên công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hoá, thực hiện chuyển Tổng công ty thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Nhi