(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định về tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 và sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Nghị định gồm 09 Điều, trong đó quy định về: Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí; tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường; quy định chuyển tiếp.

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi pháp luật khác.

Nghị định gồm 04 chương và 26 Điều, trong đó quy định các hành vi bị nghiêm cấm; quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; tiêu huỷ pháo, thuốc pháo; giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo; trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ; quản lý, sử dụng pháo: nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ; các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ; ...

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được ban hành nhằm cụ thể hoá một số vấn đề lớn có liên quan đến nội dung quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, đảm bảo thống nhất giữa quy định của Đảng và quy định của pháp luật về công tác cán bộ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần của Đảng tại các Nghị quyết Trung ương.

Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/11/2020 về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 được ban hành nhằm tiếp tục quy định về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trong giai đoạn tiếp theo sau khi Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg hết hiệu lực.

Quyết định gồm 11 Điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tiêu chí xác định xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn); tiêu chí xác định xã khu vực I (xã bước đầu phát triển); tiêu chí xác định xã khu vực II (xã còn khó khăn); tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn.

Chí Kiên