(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2016, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc của Chính phủ; trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc; trách nhiệm, quy trình giải quyết công việc; chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; phiên họp của Chính phủ và các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp khách, đi công tác; chế độ thông tin, báo cáo.

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài được ban hành nhằm triển khai thi hành Luật phí và lệ phí năm 2015; tạo khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ với các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí năm 2015.

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Nghị định quy định cụ thể về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, bao gồm: Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự; giá, phí dịch vụ sự nghiệp công; lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên; ...

Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng được ban hành làm cơ sở để Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng chuyên trách ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng trong trường hợp có yếu tố nước ngoài và Bộ Công an xây dựng lực lượng chuyên trách ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng xảy ra giữa các tổ chức, cá nhân trong nước.

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nghị định gồm 4 chương, 26 điều, ban hành kèm theo 8 phụ lục, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo cơ sở pháp lý để cho tổ chức, cá nhân được sử dụng dịch vụ bưu chính công ích cũng như giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phục vụ người dân, phục vụ xã hội trong việc thực hiện thủ tục hành chính; phù hợp với quy định của Luật bưu chính, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này, các quy định khác của Chính phủ về cải cách hành chính và thông lệ quốc tế.

Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2017 gồm 2 chương, 24 điều, quy định về định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính; phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập; phân bổ dự toán chi quốc phòng, an ninh; phương pháp xác định một số tiêu chí, căn cứ của định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương (gồm: tiêu chí dân số; tiêu chí người thuộc hộ gia đình nghèo; tiêu chí khu, điểm du lịch quốc gia);...

Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định được ban hành làm cơ sở xây dựng kế hoạch phân bổ vốn trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của địa phương, tạo sự công khai, minh bạch trong quá trình phân bổ vốn.

Chí Kiên