(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, lưu ý việc rà soát tình hình triển khai thực hiện Đề án, trong đó xác định các hạng mục sắp xếp thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối vốn cho các dự án để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Đề án; hoàn thiện bổ sung 3 dự án mới vào Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư trên cơ sở bổ sung quy hoạch mới, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện Đề án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 20/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020 có 15 dự án. Trung ương Đoàn đã phê duyệt, khởi công xây dựng 9/15 dự án. Năm 2015 thực hiện chuẩn bị đầu tư 6 dự án.

Được sự đồng ý về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 04/4/2014 cho phép bổ sung 3 Làng Thanh niên lập nghiệp vào Đề án, Trung ương Đoàn đã hướng dẫn các tỉnh đoàn khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp, phối hợp với UBND các tỉnh thống nhất quy hoạch.

Trên cơ sở thống nhất của 3 tỉnh Thanh hóa, Hòa Bình, Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung 3 làng thanh niên vào Đề án quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2015-2020 gồm: Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Làng Thanh niên lập nghiệp Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chu, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Việc bổ sung quy hoạch 3 dự án Làng Thanh niên lập nghiệp vào Đề án là rất cần thiết, vì đây là những vùng đặc biệt khó khăn, hạ tầng lạc hậu.

Mục tiêu của dự án là đưa thanh niên lên lập nghiệp nhằm xây dựng hạ tầng thiết yếu, khai thác thế mạnh, tiềm năng đất đai để xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ, giữ vững quốc phòng, an ninh vùng biên giới đặc biệt khó khăn… phù hợp với quy hoạch phát triển của các tỉnh, phù hợp với Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị. Vì vậy, các dự án cần được phê duyệt và triển khai sớm để có thể kịp thời đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

Phan Hiển