(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hoàng Diên