(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở; tạo điều kiện tương trợ giúp đỡ các Cựu chiến binh, Cựu quân nhân trong đời sống và phát triển kinh tế.

Thủ tướng cũng đồng ý tăng vốn quốc gia về việc làm cho con em cựu chiến binh, cựu quân nhân từ 1,5 tỷ đồng/năm lên 3 tỷ đồng/năm.

Trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng được mở rộng. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo thu được nhiều kết quả: Năm 2012, toàn Hội đã giảm được gần 30.000 hộ cựu chiến binh nghèo, xóa được gần 9.200 nhà dột nát; có 9 tỉnh, thành Hội, 66 huyện, quận, 2.294 xã, phường cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo.

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với cựu chiến binh các nước.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn còn một số hạn chế như chưa thu hút được hết cựu chiến binh vào Hội, hoạt động của Hội giữa các vùng chưa đồng đều. Ở một số địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến binh còn nhiều khó khăn.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ mong muốn trong thời gian tới Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội và hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong điều kiện mới; đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ các cấp Hội, hội viên; động viên các cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các cựu chiến binh, cựu quân nhân, từ đó tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Hiển

Từ khóa: tuyên truyền , giáo dục , bản lĩnh , chính trị