(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/3/2015 đến ngày 31/3/2015, Chính phủ, Thủ tuớng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật (8 Nghị định, 3 Quyết định) và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, trong đó có một số chỉ đạo điều hành quan trọng về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ người lao động thất nghiệp; tạo điều kiện cho người dân trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Trong tháng 3, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều chỉ đạo quan trọng
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2015

Ngày 4/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 5/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2015. Nghị quyết yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp; trong đó, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện, thành lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp.

Nghị quyết 19/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày 12/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Theo đó, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa  nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước. Cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm.

Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu năm 2015, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6; năm 2016 tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu chủ yếu theo thông lệ quốc tế.

 

Nghị định 30/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 17/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị định gồm 10 chương, 99 điều, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật đấu thầu.

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 25/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo nguyên tắc phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng và nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Ngày 9/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định này quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong 3 trường hợp: Nghỉ hưu trước tuổi hoặc tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

 

Hỗ trợ người lao động thất nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định của Nghị định, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng đúng quy định khi bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện...

Tăng cường năng lực đơn vị trợ giúp DN nhỏ và vừa

Ngày 2/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 265/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề án đặt mục tiêu nâng cấp, kiện toàn và nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trung ương và địa phương, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, trở thành động lực lớn cho sự tăng trưởng ổn định và bền vững của quốc gia. Theo Đề án, trong giai đoạn đầu sẽ thực hiện tập trung nâng cấp, củng cố đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp Trung ương và một số địa phương có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và nhu cầu hỗ trợ lớn.

Thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông ở địa phương

Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 9/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Quy chế này quy định cụ thể quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như quy định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đưa CNTT trở thành ngành kinh tế có giá trị xuất khẩu lớn

Ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 392/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn. Việt Nam đủ khả năng phát triển, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

Thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Ngày 9/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Theo lộ trình, các doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2015. Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác thực hiện kể từ ngày 1/10/2015.

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 17/3/2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 365/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

Theo đó, năm 2015, tiếp tục thực hiện chi tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định; thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật; sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; không tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2015.

Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động một số Trường Đại học

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015; 377/QĐ-TTg ngày 20/3/2015; 378/QĐ-TTg ngày 23/03/2015 phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Marketing; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Việc thí điểm này nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và giảm chi cho Ngân sách nhà nước, đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách...

Phấn đấu giảm mạnh tỷ lệ người mắc bệnh ung thư, đái tháo đường

Ngày 20/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 376/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025.

Chiến lược đặt mục tiêu chung là khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới làm giảm tỷ lệ người mắc bệnh này. Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu 70% người trưởng thành hiểu biết về bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản; khống chế tỷ lệ đái tháo đường dưới 8% ở người 30-69 tuổi.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 433/CĐ-TTg ngày 31/3/2015 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2015. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo có phương án vận tải bảo đảm đủ năng lực và chất lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải phát sinh trong kỳ cao điểm, không ngừng đổi mới phương thức bán vé thuận tiện cho hành khách; xây dựng các phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; trong đó yêu cầu cấp phép hoạt động khoáng sản phải căn cứ quy hoạch khoáng sản, phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường; không cấp phép mới thăm dò, khai thác vàng sa khoáng; hạn chế và đi đến chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ. Không xuất khẩu khoáng sản thô.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền; thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu trong quản lý nhà nước về khoáng sản; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Khám chữa bệnh, thanh toán BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

Ngày 17/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 91/TB-VPCP thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ và thanh toán bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ các đối tượng có nghề lao động đặc thù như làm việc theo ca, làm việc không bố trí nghỉ được vào ngày lễ, ngày nghỉ và các cơ sở y tế có chuyên ngành bị quá tải.

Từ 1/1/2016, ngừng lưu thông sản phẩm dầu diesel 0,25%S

Ngày 24/3/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 412/TTg-KTN thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý việc ngừng lưu thông trên thị trường nội địa sản phẩm dầu diesel 0,25%S (DO 0,25%S) từ ngày 1/1/2016. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ liên quan ban hành văn bản bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm DO 0,25%S sản xuất, lưu thông trên thị trường; các quy định liên quan đến sản xuất, pha chế, lưu thông sản phẩm DO 0,25%S, điều hành nhập khẩu sản phẩm DO 0,25%S cho phù hợp với thời điểm ngừng lưu thông nêu trên.

Kịp thời công bố phương án tuyển sinh ĐH, CĐ

Ngày 20/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 94/TB-VPCP truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời công bố rộng rãi về phương án tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng để giúp học sinh sớm có định hướng đăng ký dự thi và tuyển sinh phù hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi thành công, chất lượng, hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra.

Tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách y tế, tài chính trường mầm non, phổ thông

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tạm thời dừng tuyển viên chức chuyên trách công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định về việc tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; đề xuất các giải pháp cần thiết tiết kiệm tối đa biên chế các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2015.

Xây dựng lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu

Ngày 18/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 92/TB-VPCP truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với khu vực doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất về tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần và giải pháp quản lý việc tuyển dụng, sử dụng lao động trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước...

Tập trung công tác phòng, chống hạn

Ngày 16/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 89/TB-VPCP truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ và địa phương cần tiếp tục tập trung triển khai công tác phòng, chống hạn, hỗ trợ địa phương vượt qua khó khăn do hạn hán trong thời gian tới. Đặc biệt, không để người dân bị thiếu đói do hạn hán.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không

Ngày 6/3/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 69/TB-VPCP truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong năm 2015 và các năm tiếp theo, toàn ngành Hàng không tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong giao thông vận tải hàng không; tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn hàng không; coi đây là thương hiệu quốc gia và không để xảy ra tai nạn hàng không.

Yêu cầu kiểm tra dự án lấn sông Đồng Nai

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện dự án tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai); đánh giá tác động của dự án; xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015.

Phương Nhi