(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (VINAMOTOR). Theo đó, VINAMOTOR là công ty cổ phần có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.
 

VINAMOTOR có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

VINAMOTOR kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

VINAMOTOR cổ phần hóa theo hình thức kết hợp bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo phương án cổ phần hóa, tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 100 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 48.499.900 cổ phần, chiếm 48,5% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 là 400.100 cổ phần, chiếm 0,4% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 100.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ; Bán đấu giá công khai 51.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu và là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VINAMOTOR.

Phương Nhi