(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty.

Thời gian qua, một số Bộ, địa phương có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty được giao làm chủ sở hữu.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý chung đối với các Tổng công ty không có Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ nhưng có đủ các điều kiện khác theo quy định về xếp hạng Tổng công ty đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, báo cáo Chính phủ xem xét trong quý IV/2014.

Về sếp hạng đặc biệt đối với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Thủ tướng Chính phủ đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

Phan Hiển