(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/5/2014, bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của VRG ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TTg ngày 30/3/2011.
 

Theo đó, VRG là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này. VRG chịu sự quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu của VRG là phát triển VRG có trình độ công nghệ, trình độ quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; kết hợp giữa phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển với nhiệm vụ giữ vững an ninh, chính trị, quốc phòng, hỗ trợ an sinh xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại VRG và vốn VRG đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao; tối đa hóa hiệu quả hoạt động của VRG và các đơn vị thành viên...

Ngành, nghề kinh doanh chính của VRG là trồng, chế biến và kinh doanh cao su; chế biến gỗ; công nghiệp cao su. Đồng thời, VRG cũng được đầu tư, kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của VRG chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Vốn điều lệ của VRG thời điểm 31/12/2011 là 26.166.499.100.000 đồng. Nhà nước là chủ sở hữu đối với VRG. Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng của chủ sở hữu nhà nước đối với VRG.

Cơ cấu quản lý, điều hành của VRG gồm: Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc. Bộ máy giúp việc bao gồm: Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban chuyên môn nghiệp vụ. Trong quá trình hoạt động, tổ chức bộ máy và bộ máy giúp việc của Tập đoàn có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

VRG có 40 công ty con trực thuộc và 20 công ty liên kết.

Phương Nhi