(Chinhphu.vn) - Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VINALINES là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con.
Logo của VINALINES

Mục tiêu hoạt động của VINALINES là thực hiện chiến lược kinh tế biển của quốc gia; thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành hàng hải theo định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước; xây dựng VINALINES thành Tổng công ty mạnh, đủ năng lực tham gia và hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại VINALINES và các công ty con, công ty liên kết; hoàn thành các nhiệm vụ do Nhà nước giao, trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Đồng thời, tối đa hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh tổ hợp công ty mẹ-công ty con.

Ngành, nghề kinh doanh chính của VINALINES là kinh doanh vận tải đường biển, đường thủy, đường bộ, đa phương thức; khai thác cảng biển, cảng sông; kinh doanh kho, bãi, dịch vụ logistics; đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải; cung ứng tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển, tàu sông, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy. 

Vốn điều lệ của VINALINES tính đến ngày 13/9/2013 là 10.693 tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của VINALINES. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VINALINES. Bộ Giao thông vận tải được phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với VINALINES theo quy định của pháp luật.

Hội đồng thành viên của VINALINES có 5 thành viên, trong đó có thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên VINALINES không quá 5 năm, thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại.

VINALINES có 11 đơn vị trực thuộc; 35 công ty con và 35 công ty liên kết.

Hoàng Diên