(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, bảo đảm thực hiện nguyên tắc khách quan, công bằng trong tuyển dụng công chức, bảo đảm lựa chọn được người có đủ năng lực, phẩm chất để bố trí vào vị trí cao hơn.

Hoàn thiện phần mềm thi tuyển công chức trên máy vi tính - Ảnh minh họa
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 305/TB-VPCP trong đó có nội dung về cải cách chế độ công vụ, công chức.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ, công chức, hoàn thiện thể chế, xây dựng phần mềm và thực hiện thi tuyển qua mạng máy tính, một số địa phương triển khai thi tuyển lãnh đạo cấp Sở, phòng như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, cải cách chế độ công vụ, công chức vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số bộ, ngành và địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm, chủ động trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; việc tuyển dụng chưa bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vẫn để xảy ra tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và xã hội.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng theo hướng bảo đảm tuyển chọn được người tài trong hoạt động công vụ. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế, nội quy, pháp luật trong hoạt động công vụ.

Đồng thời, khẩn trương triển khai việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức tại tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nắm vững phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trước khi tiến hành để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện, tránh việc phải làm đi làm lại.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, hệ thống tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Kiên quyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Theo chỉ đạo của  Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương rà soát, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; kiên quyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng thời thực hiện nguyên tắc số công chức được tuyển dụng mới vào công vụ không quá 50% số công chức đã ra khỏi biên chế; 50% số biên chế còn lại để bổ sung cho những lĩnh vực cần tăng hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó thí điểm thực hiện chế độ công chức hợp đồng, bảo đảm tính linh hoạt trong hoạt động công vụ khi thực hiện các công việc đột xuất, mang tính thời vụ.

Phan Hiển

Từ khóa: công chức , viên chức