(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân theo quy trình rút gọn.

Phó Thủ tướng lưu ý, nội dung dự thảo Nghị định phải đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung nội dung Nghị định hướng dẫn trên vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2013, trình Chính phủ trước tháng 9/2013.

Trước đó, tại kỳ hp th 5 ngày 21/6/2013, Quốc hội ka XIII đã thông qua Ngh quyết số 49/2013/QH13, kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

Theo Ngh quyết này, khi hết thi hn s dụng, Nhà nưc không điu chnh li đt trng cây hằng năm, đất nuôi trng thủy sn, đt làm mui đã giao cho h gia đình, cá nhân theo Lut Đt đai s 13/2003/QH11; h gia đình, cá nhân trc tiếp sn xut nông nghiệp, nuôi trng thu sn, làm muối đưc tiếp tc s dụng đt cho đến khi Lut Đt đai (sa đổi) đưc ban hành và có hiu lc thi hành, khi đó thi hn s dng đt trồng cây hằng năm, đất nuôi trng thủy sn, đất làm muối ca h gia đình, nhân áp dụng theo quy định ca Lut Đt đai (sa đổi).

Ngh quyết số 49/2013/QH13, có hiu lc thi hành t ngày 1/10/2013.

Phương Hiển

Từ khóa: đất , nông nghiệp , thủy sản