(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định số 182/QĐ-TCTTTg của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác), thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Thời gian kiểm tra trong 2 ngày, từ 25-26/8/2016.

Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn. Hai Phó trưởng đoàn gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục.

Các thành viên của Đoàn kiểm tra gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ; Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm rà soát, đôn đốc các bộ được kiểm tra trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại hai Bộ nói trên; kiến nghị, đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ 01/01/2016 đến 21/8/2016 và tình hình cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phương.

* Cũng về việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ cho biết, căn cứ số liệu trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi (Hệ thống QLCSDLTD) liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6742/VPCP-TH ngày 15/8/2016 về việc đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước gửi báo cáo cho Văn phòng Chính phủ theo các nội dung nêu trong văn bản trên trước ngày 19/8/2016. Nhưng đến nay, hầu hết các bộ, cơ quan, địa phương chưa gửi báo cáo theo yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát và đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1/1/2016 đến nay đã quá hạn nhưng chưa triển khai thực hiện; rà soát các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện và khẩn trương cập nhật kết quả thực hiện lên Hệ thống QLCSDLTD.

Văn phòng Chính phủ đề nghị đối với các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã đến hạn hoặc quá hạn thực hiện nhưng chưa triển khai thực hiện do không đủ khả năng, điều kiện thực hiện hoặc gặp khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện, khẩn trương báo cáo trong văn bản, nêu rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục và gửi cho Văn phòng Chính phủ trước ngày 29/8/2016 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2016.

Đề nghị các bộ fax trước báo cáo cho Văn phòng Chính phủ qua số fax 080.43405 hoặc 080.44130 trước ngày 27/8/2016.

Phương Nhi