(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Trong đó, về nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, kiểm tra thực hiện quy hoạch phát triển vùng cây trồng, vùng chăn nuôi tập trung, sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; kế hoạch sử dụng, bảo vệ và cải tạo nâng cao độ phì đất nông nghiệp; chống xói mòn, sa mạc hoá và sạt lở đất.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sử dụng ngân sách cho các chương trình phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh trên động vật, thực vật; chỉ đạo thực hiện về cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch, bảo quản và tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt, chăn nuôi hàng năm.

Về thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều; quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều quy định tại Luật Đê điều và theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó là thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn đập, các hồ chứa nước thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo theo phân công của Chính phủ.

Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác định canh, bố trí dân cư trong nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 26 đơn vị trực thuộc

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 26 đơn vị: 1- Vụ Kế hoạch; 2- Vụ Tài chính; 3- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 4- Vụ Hợp tác quốc tế; 5- Vụ Pháp chế; 6- Vụ Tổ chức cán bộ; 7- Vụ Quản lý doanh nghiệp; 8- Văn phòng Bộ; 9- Thanh tra Bộ; 10- Cục Trồng trọt; 11- Cục Bảo vệ thực vật; 12- Cục Chăn nuôi; 13- Cục Thú y; 14- Cục Chế biến nông lâm thuỷ sản và nghề muối; 15- Cục Quản lý xây dựng công trình; 16- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; 17- Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; 18- Tổng cục Lâm nghiệp; 19- Tổng cục Thuỷ sản; 20- Tổng cục Thuỷ lợi; 21- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; 22- Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I; 23- Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; 24- Trung tâm Tin học và Thống kê; 25- Báo Nông nghiệp Việt Nam; 26- Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hoàng Diên