(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán với WB về Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan (Thư bổ sung số 1 và Thư bổ sung số 3) của Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" (Dự án VIIP).

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan của Dự án với đại diện có thẩm quyền của WB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành các yêu cầu của WB về thuê tuyển tư vấn theo quy định tại Hiệp định Tài trợ để thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện Dự án.

Bộ Tài chính lựa chọn và ký Hiệp định vay phụ với các định chế tài chính tham gia theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để hoàn thành các điều kiện giải ngân của Dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính cho Dự án và ký Hiệp định vay phụ với ít nhất một định chế tài chính tham gia để hoàn thành điều kiện giải ngân phần tín dụng của Dự án.

Hoàng Diên