(Chinhphu.vn) - Phối hợp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hiệu quả hơn nữa vào công tác xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực.

Đây là nội dung thông báo kết luận Hội nghị thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tập trung phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Các cấp chính quyền cần cung cấp thông tin, giải đáp, giải trình và tiếp thu ý kiến phản hồi của nhân dân. Giải quyết các vấn đề xã hội để đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò của những cá nhân tiêu biểu trong các nhân sỹ, trí thức, chức sắc của các tôn giáo, các dân tộc thiểu số và người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, phối hợp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để người dân đóng góp, phản biện đối với những chủ trương, chính sách và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục khảo sát, nghiên cứu mô hình các trường, cơ sở dạy nghề, cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần... của các tổ chức tôn giáo để có cơ chế, chính sách nhân rộng mô hình này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III/2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động phối hợp trong việc xây dựng, triển khai các chương trình giám sát do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì.

Về việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận cấp xã, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu đề xuất này trong quá trình xây dựng, tổng hợp Đề án Tổng thể cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàng Diên