(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, Phú Yên cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ảnh minh họa

Đó là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về kiểm tra thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018.

Thông báo nêu rõ, Phú Yên xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về dân vận thành các văn bản pháp luật; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Phú Yên cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức. Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong quá trình phát triển. Công khai, minh bạch, đơn giản hóa, mọi thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, quy hoach, kế hoạch... liên quan đến người dân; làm tốt cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Phú Yên cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị.

Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp theo chủ trương của Trung ương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới; quan tâm, chăm lo cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, để mọi nhà đều có Tết.

Năm  2018, mặc dù gặp khó khăn, thách thức do thời tiết, khí hậu diễn biến khó lường; dịch bệnh trên một số cây trồng, thủy sản nuôi tái diễn... nhưng với sự quyết tâm của lãnh đạo, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển: Có 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng/người, tăng 10,6%; khách du lịch đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng 14,6%...

Chí Kiên