(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước. Theo đó, thông tin thống kê Nhà nước đã công bố theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật khác phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, khách quan và minh bạch.

Ảnh minh họa

Nghiêm cấm phổ biến thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước và thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho phổ biến.

Phổ biến chỉ số giá tiêu dùng vào ngày 24 hằng tháng

Cũng theo Quyết định, tổ chức thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và cơ quan, tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước chịu trách nhiệm về tính khách quan và độ tin cậy của thông tin thống kê phổ biến.

Không phổ biến hoặc ép buộc cơ quan, tổ chức khác phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đã bị làm sai lệch và những thông tin thống kê Nhà nước phục vụ lợi ích riêng của các tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Việc phổ biến thông tin thống kê Nhà nước phải được thực hiện đúng thời hạn quy định; công khai, minh bạch về nguồn thông tin, khái niệm, phạm vi thu thập, phương pháp tính toán, mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ hay chính thức), các điều chỉnh bổ sung (nếu phát sinh) và các vấn đề khác liên quan đến thông tin thống kê phổ biến.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có trách nhiệm phổ biến các thông tin thống kê Nhà nước chủ yếu như thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; phổ biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 24 hằng tháng; tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP), số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, số người thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm hằng quý theo số liệu ước tính vào ngày 26 của tháng cuối quý và số liệu sơ bộ vào ngày 26 tháng cuối của quý tiếp theo...

Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê Nhà nước thuộc chuyên ngành chủ yếu như thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành; thông tin thống kê định kỳ, chuyên đề và đột xuất thuộc chuyên ngành; kết quả điều tra, tổng điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê khác do Bộ, ngành chủ trì...

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê Nhà nước thuộc địa bàn quản lý sau đây: Thông tin thống kê phản ánh tình hình kinh tế-xã hội hằng tháng của địa phương; kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê do địa phương chủ trì; kết quả thực hiện Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; thông tin thống kê chuyên đề, đột xuất và thông tin thống kê kinh tế-xã hội khác trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

Thông tin thống kê Nhà nước là sản phẩm của hoạt động thống kê do tổ chức thống kê Nhà nước tiến hành, bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó.

Khi trích dẫn và sử dụng phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin

Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước có quyền tiếp cận, khai thác và sử dụng miễn phí đối với thông tin thống kê Nhà nước đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công bố.

Đồng thời có quyền đề nghị các tổ chức thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề phục vụ nhu cầu sử dụng riêng theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn và các chi phí khác phát sinh thêm.

Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ tính trung thực, khách quan và tính pháp lý của thông tin thống kê Nhà nước. Khi trích dẫn và sử dụng phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin. Không được sử dụng thông tin thống kê Nhà nước vào những việc gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Hoàng Diên