(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-TTg  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Lâm nghiệp: Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (quy định cũ: thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan CITES Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Theo Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp có cơ quan quản lý CITES Việt Nam (có Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh). Tại Quyết định số 24/2020/QĐ-TTg, quy định trên được sửa lại là: Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (có Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Chí Kiên