(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 51/2013/QĐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại điểm c Quyết định 04/2011/QĐ-TTg quy định hoạt động cho vay của Bảo hiểm Xã hội  Việt Nam đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Theo đó, mức cho vay do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của bên vay và phương án đầu tư trong năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt.

Thời hạn cho vay được tính kể từ ngày cho vay đến ngày thu nợ; thời hạn cho vay cụ thể của từng hợp đồng cho vay do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bên vay thỏa thuận nhưng tối đa không quá 5 năm.

Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước tương ứng tại thời điểm cho vay. Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn nêu trên có biến động tăng hoặc giảm đến 30% so với mức lãi suất của hợp đồng đang có hiệu lực thì Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và bên vay xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay theo tỷ lệ tương ứng để bảo đảm quyền lợi của các bên.

Theo Quyết định 51/2013/QĐ-TTg vừa ban hành, bỏ một số nội dung tại điểm c Quyết định 04/2011/QĐ-TTg như sau: "Trường hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện cho vay với lãi suất cao hơn mức lãi suất huy động cùng kỳ hạn cao nhất của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tại thời điểm cho vay, số tiền lãi thu được từ phần lãi suất cho vay cao hơn được sử dụng trích 50% bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy và được sử dụng bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ngoài mức trích theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Quyết định này; số còn lại sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định này".

Quyết định 51/2013/QĐ-TTg cũng bãi bỏ Khoản 4 Điều 9 Quyết định 04/2011/QĐ-TTg: Trong năm thực hiện, nếu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phấn đấu vượt thu so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (sau khi loại trừ các yếu tố tăng thu khách quan) được bổ sung dự toán chi để đảm bảo những nhiệm vụ chi quản lý bộ máy thực tế tăng tương ứng đối với đối tượng tham gia bảo hiểm tăng so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao đầu năm. Bộ Tài chính thẩm định mức tăng chi quản lý bộ máy hằng năm, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao bổ sung dự toán cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Hoàng Diên