(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập một số đơn vị hành chính mới thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Kon Tum.

Quảng Bình: Thành lập thị xã Ba Đồn

Cụ thể, với tỉnh Quảng Bình, Chính phủ quyết nghị thành lập thị xã Ba Đồn trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên, 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Ba Đồn và 15 xã Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Văn).

Thành lập 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn gồm: Ba Đồn; Quảng Long; Quảng Phong; Quảng Thọ; Quảng Thuận; Quảng Phúc trên cơ sở diên tich tự nhiên và nhân khẩu thị trấn Ba Đồn và các xã: Quảng Long; Quảng Phong; Quảng Thọ; Quảng Thuận; Quảng Phúc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch có 18 xã (18 xã và không có thị trấn).

Tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã), 159 đơn vị hành chính cấp xã (136 xã, 16 phường và 7 thị trấn).

Kon Tum: Thành lập mới 5 xã, mở rộng 1 phường

Với tỉnh Kon Tum, Chính phủ quyết nghị thành lập 2 xã thuộc huyện Đăk Hà gồm xã Đăk Long và xã Đăk Ngọk. 

Cụ thể, xã Đăk Long được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 3.000 ha diện tích tự nhiên, 3.125 nhân khẩu của xã Đăk Hring và 2.800 ha diện tích tự nhiên, 1.276 nhân khẩu của xã Đăk Pxi.

Xã Đăk Ngọk được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.604,69 ha diện tích tự nhiên, 635 nhân khẩu của xã Ngọk Wang; 1.270 ha diện tích tự nhiên, 1.246 nhân khẩu của xã Đăk Ui và 1.042,7 ha diện tích tự nhiên, 2.391 nhân khẩu của thị trấn Đăk Hà.

Ngoài ra, thành lập mới 3 xã thuộc huyện Sa Thầy. Cụ thể, thành lập xã Ia Dom trên cơ sở điều chỉnh 32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu của xã Mô Rai. 

Thành lập xã Ia Đal trên cơ sở điều chỉnh 21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu của Mô Rai.

Thành lập xã Ia Tơi trên cơ sở điều chỉnh 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu của xã Mô Rai.

Chính phủ cũng quyết nghị điều chỉnh 1.098,43 ha diện tích tự nhiên và 1.628 nhân khẩu của xã Vinh Quang thuộc thành phố Kon Tum để phường Ngô Mây quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn, huyện Đăk Hà có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Đăk Hà và 9 xã; huyện Sa Thầy có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Sa Thầy và 13 xã; thành phố Kon Tum có 21 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường và 11 xã.

Hoàng Diên