(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa quyết nghị thông qua nội dung Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Bản Ghi nhớ với đại diện được Ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ ngay sau khi văn kiện có hiệu lực.

Vũ Phương Nhi