(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Cụ thể, tại Quyết định số 1052/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Phạm Văn Phượng.

Tại Quyết định số 1053/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay bà Nguyễn Thị Xuân Thu.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội gồm 14 thành viên, trong đó 2 thành viên chuyên trách gồm: Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát; 12 thành viên kiêm nhiệm là các Thứ trưởng hoặc cấp tương đương, của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tại Trung ương.

Hội đồng quản trị có chức năng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, ban hành các văn bản về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội hàng năm và 5 năm, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, Nghị quyết các kỳ họp Hội đồng quản trị đột xuất, thường kỳ hàng quý, hàng năm.

Ngoài các nhiệm vụ trên, các thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ đạo hệ thống của mình tham gia quản lý, giám sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phương Nhi