(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo được thành lập theo Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ  (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, tuân thủ quy định của Quy chế này.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền.

Các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp, tạo điều kiện cho Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các Bộ, ngành; các quân khu; cấp địa phương.

Theo Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2015 sẽ tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ. Đến năm 2020, tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin; từ năm 2021 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại. 

Hoàng Diên