Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/ 7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Ảnh minh họa

Theo đó, trong năm 2013, tập trung nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quý IV/2013, Quý I/2014 và thường xuyên, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 ở các cấp, các ngành, các địa phương và các đoàn thể, tổ chức Hội có liên quan. Phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các Bộ, ngành chức năng, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp quân khu; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định. Kiện toàn cơ quan chuyên môn các cấp. Từng bước tổ chức, kiện toàn lực lượng chuyên trách của quân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức bảo đảm bổ sung từng bước về phương tiện, trang bị cho các Đội quy tập và cơ quan thường trực các cấp (năm 2013 và kiện toàn thường xuyên hàng năm).

Tổ chức cất bốc bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và chính xác

Cũng theo Kế hoạch, hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tập trung rà soát, kiện toàn hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các đơn vị, địa phương (xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237). Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở các cấp. Từng bước thông tin rộng rãi về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước. Các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Xác định các vị trí có thông tin, tổ chức cất bốc bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và chính xác.

Tiếp tục phát triển hợp tác với Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách và các cấp chính quyền Lào, Campuchia theo thỏa thuận song phương đã ký kết của hai Chính phủ Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia; từng bước mở rộng quan hệ và tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phối hợp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với một số nước khác (Mỹ, Nga, Trung Quốc…).

Hoàng Diên