(Chinhphu.vn) - Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Một góc thành phố Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 386/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người thuộc các địa phương dẫn đầu Bắc Trung bộ; phấn đấu đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu nội dung quy hoạch cần phải sắp xếp không gian, phân bố nguồn lực, định hướng các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng. 

Nội dung quy hoạch cần phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, phân tích, đánh giá vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường, tài nguyên thiên nhiên; nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn Hà Tĩnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Phân tích bối cảnh, đánh giá, nhận định về các lợi thế, cơ hội, khó khăn, thách thức và những ưu tiên của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch, trong đó phân tích, dự báo các yếu tố, điều kiện của vùng Bắc Trung bộ, quốc gia, quốc tế tác động đến phát triển tỉnh; xác định vị thế, vai trò của Hà Tĩnh đối với Vùng Bắc Trung bộ và cả nước.

Xác định quan điểm, mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Minh Hiển