(Chinhphu.vn) -  Đề án Xây dựng Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam với quy mô sử dụng đất khoảng 754 ha sẽ được thực hiện từ năm 2013-2015.

Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam sẽ được xây dựng tại huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Khu Đại học gồm tổ hợp các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; là một bộ phận của mạng lưới trường đại học, cao đẳng.

Khu Đại học Nam Cao gồm nhiều pháp nhân khác nhau, được đầu tư xây dựng trong không gian quy hoạch thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại; được khai thác hệ thống hạ tầng và các tiện ích chung, đồng thời tự chủ trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu phát triển của mình, phù hợp với quy hoạch xây dựng Khu Đại học đã được phê duyệt.

Về cơ cấu chức năng, các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đơn vị nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được quy hoạch di chuyển toàn bộ hoặc một bộ phận của các trường và các cơ sở được thành lập mới theo quy định.

Các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hợp tác được thành lập theo hình thức hợp tác đầu tư, liên kết với nước ngoài.

Cơ cấu quy hoạch khu các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm 3 khu: Khu xây dựng các trường đại học, cao đẳng và cơ sở nghiên cứu phát triển công nghệ; khu trung tâm (trung tâm điều hành, khu ký túc xá sinh viên tập trung, thể dục thể thao...); khu dân cư.

Để thực hiện Đề án trên, kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung dự kiến khoảng 6.750 tỷ đồng; kinh phí xây dựng các dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ chung của Khu Đại học khoảng 3.235 tỷ đồng và kinh phí xây dựng các dự án đầu tư các cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu phát triển khoảng 9.110 tỷ đồng.

Việc triển khai Đề án Xây dựng Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, góp phần điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng cho vùng Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và việc di dời một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành thành phố Hà Nội đến các khu quy hoạch, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020, Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàng Diên