Trang chủ » Chính sách mới

17:37, 22/11/2017

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

16:50, 23/11/2017

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học

16:21, 23/11/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đề nghị sửa đổi một số luật về xây dựng

16:08, 23/11/2017

Bộ Xây dựng đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị.

Giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

17:31, 22/11/2017

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Đề xuất các mức thưởng tại các Hội thi sáng tạo khoa học

16:33, 22/11/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính cho hoạt động của các Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật.

Tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

13:41, 22/11/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường

16:11, 21/11/2017

Từ ngày 08/12/2017, việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Thống nhất chế độ báo cáo của các cơ quan HCNN

18:15, 20/11/2017

Văn phòng Chính phủ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

17:09, 20/11/2017

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quy định sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

16:17, 20/11/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.