(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BQP quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Thông tư này áp dụng đối với Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; Phòng Thi hành án thuộc Bộ Tổng Tham mưu, các quân khu và Quân chủng Hải quân (Phòng Thi hành án cấp quân khu); cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội.

Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Có 3 loại báo cáo: a- Báo cáo định kỳ (hằng tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng); b- Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề; c- Báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

Trình tự báo cáo: a- Phòng Thi hành án cấp quân khu báo cáo Tư lệnh quân khu và tương đương, báo cáo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; b- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; c- Phòng Thi hành án cấp quân khu, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng báo cáo cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nội dung báo cáo: Báo cáo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự trong Quân đội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/2/2019.