(Chinhphu.vn) - Đây là quy định mới được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định đã bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP như sau: Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, riêng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Số tiền phí để lại cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để chi phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định của Chính phủ.

Đối với phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ liên quan xây dựng đề án thu phí gửi Bộ Tài chính và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, để Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành văn bản quy định thu phí.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định: Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được giao thu phí không thuộc diện khoán chi theo quy định tại nghị định này thực hiện quyết toán số thu phí được để lại đến hết năm ngân sách 2020 theo quy định. Sau khi quyết toán, số tiền phí được trích để lại còn dư nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước, chậm nhất là ngày 31/3/2021. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập dự toán thu - chi năm 2021 của các cơ quan nhà nước được giao thu phí không thuộc diện khoán chi theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL