(Chinhphu.vn) - Các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu phải công khai với công chúng thông tin tài chính của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp, trên các ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo giấy.

Ảnh minh họa
Đây là nội dung đưa ra tại dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, doanh nghiệp phải công khai với công chúng Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn công khai thông tin Báo cáo tài chính năm không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đồng thời, doanh nghiệp phải lập Báo cáo thường niên không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong Báo cáo thông tin tài chính thường niên phải phù hợp với Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Theo dự thảo, việc công khai thông tin với công chúng phải được thực hiện trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và/hoặc trên các  ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo giấy.

Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty chịu trách nhiệm công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Theo dự thảo, hàng năm, chủ sở hữu phải công khai Danh sách cập nhật các doanh nghiệp bị đưa vào diện giám sát đặc biệt và các doanh nghiệp được đưa ra khỏi danh diện giám sát đặc biệt.

Doanh nghiệp phải lập website để công khai thông tin tài chính

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp chưa có trang thông tin điện tử phải lập trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực. Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các nội dung quy định.

Các đối tượng công khai thông tin phải thông báo với Bộ Tài chính và công khai về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc ngày thay đổi về địa chỉ trang thông tin điện tử này.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực thì phải đăng ký với Bộ Tài chính và chủ sở hữu để thực hiện việc công khai các nội dung thông tin quy định tại trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp phải công khai thông tin tài chính với chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính, công khai với các chủ nợ và nhà đầu tư và công khai thông tin tài chính với người lao động.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công khai thông tin tài chính doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên tại website của Bộ.

Thanh Hoài

Từ khóa: Công khai , thông tin , tài chính