(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa
Tại dự thảo, Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chung về thẩm định an toàn giao thông; điều kiện của cá nhân, nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông; bổ sung quy định về điều kiện của cơ sở bồi dưỡng Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; chấp thuận cơ sở bồi dưỡng thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; Giảng viên và học viên tham gia bồi dưỡng thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ...

Quy định chung về thẩm định an toàn giao thông

Theo dự thảo, thẩm quyền tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông như sau: Bộ Giao thông vận tải quy định và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông đối với đường cao tốc, quốc lộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông đối với đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện; tổ chức, cá nhân có đường chuyên dùng tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông đối với đường chuyên dùng; kết quả thẩm định an toàn giao thông phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có đường) chấp thuận trước khi phê duyệt.

Dự án công trình đường bộ thực hiện thẩm định an toàn giao thông: Dự án đầu tư xây dựng mới thuộc nhóm A, nhóm B; dự án nâng cấp, cải tạo đường cao tốc, đường cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV (cấp hoàn thành) có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên (không bao gồm tiền sử dụng đất). Ngoài các dự án nêu trên, người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định dự án thực hiện thẩm định an toàn giao thông.

Việc thẩm định an toàn giao thông của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện trên cơ sở Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông của nhà thầu tư vấn thẩm tra an toàn giao thông.

Chủ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức thực hiện thẩm tra an toàn giao thông. Việc thẩm tra an toàn giao thông do nhà thầu tư vấn có đủ năng lực theo quy định thực hiện; nhà thầu tư vấn thẩm tra an toàn giao thông hoạt động độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn thiết kế đã lập hồ sơ dự án, thiết kế công trình (đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo) hoặc đơn vị, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường (đối với công trình đường bộ đang khai thác). Chủ đầu tư có trách nhiệm ký kết hợp đồng thẩm tra an toàn giao thông với nhà thầu tư vấn; kiểm tra xem xét báo cáo thẩm tra an toàn giao thông và trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Nhà thầu tư vấn thẩm tra an toàn giao thông có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ dự án, thiết kế công trình hoặc hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý tuyến đường, hồ sơ các vụ tai nạn giao thông, tài liệu khác có liên quan và tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông; lập Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông, đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục. Nhà thầu tư vấn thiết kế (đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo) có trách nhiệm nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị nêu trong Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông, báo cáo với chủ đầu tư về việc tiếp thu ý kiến của tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi chủ đầu tư trình người có thẩm quyền thẩm định an toàn giao thông. Căn cứ kết quả thẩm định an toàn giao thông, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt bổ sung phương án sửa chữa, khắc phục phù hợp với quy mô của dự án.

Cơ quan quản lý hoặc nhà đầu tư tuyến đường (đối với công trình đường bộ đang khai thác) căn cứ kết quả thẩm định an toàn giao thông, phê duyệt phương án sửa chữa, khắc phục nhằm nâng cao điều kiện khai thác công trình. Chi phí thẩm tra an toàn giao thông được tính vào tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đối với công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; được sử dụng trong nguồn tài chính dành cho quản lý, bảo trì đường bộ đối với công trình đường bộ đang khai thác.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Từ khóa: Giao thông , thẩm tra , an toàn