(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính đã đề xuất một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1- Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với nước thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

2- Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

3- Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giảm tiền sử dụng đất

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai quyết định giao đất; công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở. Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với Nước mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Các trường hợp giảm khác sẽ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mời bạn đọc xem toàn văn và góp ý dự thảo tại đây.

Thanh Hoài

Từ khóa: Đề xuất , tiền , đất