(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tính tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, theo đề xuất của Bộ Tài chính, giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì tiền sử dụng đất được tính bằng diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất của mục đích sử dụng đất đấu giá.

Nếu giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định cụ thể theo công thức sau:

a- Trường hợp không được giảm tiền sử dụng đất và không phải chi bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Tiền sử dụng

đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

 

 

b- Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất theo quy định:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Tiền sử dụng đất phải nộp theo xác định tại điểm a khoản này

-

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định (nếu có)

c- Trường hợp vừa được giảm tiền sử dụng đất, vừa được trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Tiền sử dụng đất phải nộp theo xác định tại điểm a khoản này

-

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định (nếu có)

-

Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án  được cấp có thẩm quyền phê duyệt được trừ  vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Bộ Tài chính cũng đề xuất cách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, đối với tổ chức kinh tế: Nếu chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở.

Nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sang đất ở thì Bộ Tài chính đề xuất thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp được Nhà nước giao đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có thu tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê sang giao đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Số tiền thuê đất đã nộp của thời gian chưa sử dụng đất (trong năm chuyển mục đích) được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê sang giao đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền thuê đất phải nộp một lần của loại đất trước khi chuyển mục đích theo thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất, nếu chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai 2013 sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Nếu chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp...

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể việc thu tiền sử dụng đất này.

Mời bạn đọc xem toàn văn và góp ý dự thảo tại đây.

Tuệ Văn

Từ khóa: Đề xuất , tiền , đất