(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ quản lý tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ về nội dung và chế độ chi. Theo đó, chi thực hiện chế độ tự chủ như sau: Chi tiền lương bình quân với hệ số tiền lương tối đa không quá 02 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ); chi hành chính theo định mức quy định; chi mua sắm tài sản phục vụ cho việc quản lý, giám sát theo quy định; chi tăng cường công tác quản lý, giám sat, thanh tra, kiểm tra theo quy định; chi hoạt động đặc thù: thuê chuyên gia trong và ngoài nước (bao gồm cả chuyên gia tính toán bảo hiểm) theo quy định...

Chi không thực hiện chế độ tự chủ: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi cho hoạt động của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được bố trí từ nguồn thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm chi theo quy định của Pháp luật Phí và lệ phí.

Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL