(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường gồm: Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được quy định trong cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gắn với tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường là vị trí việc làm gắn với mã số, hạng và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường được cấp có thẩm quyền ban hành.

Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tài nguyên và môi trường gồm: 1- Tỉ lệ viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường so với tổng số viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 2- Tỉ lệ viên chức theo hạng trong từng chức danh.

Dự thảo nêu rõ, tỷ lệ viên chức giữ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường phải bảo đảm tối thiểu 65% tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉ lệ viên chức theo hạng trong từng chức danh nghề nghiệp phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, mức độ phức tạp và các yếu tố đặc thù của vị trí việc làm.

Định mức số lượng người làm việc

Theo dự thảo, định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường được xác định trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ theo các căn cứ sau: 1- Định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 2- Quy trình, quy định về quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 3- Khối lượng nhiệm vụ thường xuyên; mức độ hiện đại hóa; 4- Số lượng người làm việc tối thiểu thành lập tổ chức; quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của viên chức theo pháp luật quy định; 5- Mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tính đến tháng 12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 86 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Trong đó: 14 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 48 đơn vị sự nghiệp thuộc các Tổng cục; 22 đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục trực thuộc Bộ; 2 đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục trực thuộc Tổng cục (chia theo các nguồn sự nghiệp thì có: 8 đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ; 3 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 4 đơn vị sự nghiệp thông tin và truyền thông; 1 đơn vị sự nghiệp y tế; 71 đơn vị sự nghiệp khác). Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi Sở có từ 3 đến 5 đơn vị sự nghiệp, như: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường được tổ chức tại 54/63 Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường (hoặc tên gọi khác) được tổ chức tại 39/63 Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường được tổ chức tại 57/63 Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập tại 59/63 tỉnh, thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất được thành lập tại 49/63 tỉnh, thành phố.

Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp sẽ là cơ sở để đơn vị sự nghiệp xác định số lượng người làm việc gắn với từng vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức đối với đơn vị, tổ chức, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn nhân lực, bố trí số lượng người cần thiết, phù hợp với cơ cấu tổ chức, bộ máy của đơn vị, tổ chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp với vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn