(Chinhphu.vn) – Cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường được Nhà nước giao đất miễn tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất miễn tiền thuê đất để xây dựng các công trình xã hội hóa.

Ảnh minh họa

Đề xuất trên được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Theo Bộ Tài chính, riêng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường (cơ sở thực hiện xã hội hoá) sử dụng đất tại các đô thị, UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền sử dụng đất hoặc miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật đầu tư. 

Quy định về chế độ miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nêu trên được xây dựng căn cứ vào lĩnh vực ưu đãi xã hội hóa và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương do UBND cấp tỉnh xác định, ban hành và công bố công khai sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Ưu đãi từ thời điểm có quyết định giao đất

Theo dự thảo, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định được thực hiện như sau: Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định từ thời điểm có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong các quyết định trên thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai từ thời điểm bàn giao đất thực tế.

Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ thực tế địa phương, loại hình dự án xã hội hóa để giao cơ quan thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực xã hội hóa thực hiện việc kiểm tra, xác định cơ sở xã hội hóa có hay không đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm dự án được xây dựng hoàn thành, bắt đầu đi vào hoạt động theo quy định.

Trường hợp sau khi dự án được xây dựng hoàn thành, đi vào hoạt động, cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra và xác định cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án xử lý:

Phương án thứ nhất là, cơ sở thực hiện xã hội hóa phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm được hưởng ưu đãi về đất đai và phải nộp thêm một khoản tương đương với khoản phạt chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thời gian đã được miễn, giảm.

Phương án thứ hai là, cơ sở thực hiện xã hội hóa phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền xác định cơ sở xã hội hóa không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Bảo Lâm

Từ khóa: Miễn , tiền , đất , xã hội hóa