(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Ảnh minh họa
Bộ Tài chính cho biết, ngày 24/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế làm cơ sở pháp lý để tổ chức kinh doanh, quản lý, giám sát đối với hoạt động kinh doanh đặt cược. Tuy nhiên, sau 03 năm ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, đến nay Bộ Tài chính chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tại Luật đấu thầu và Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, kể từ năm 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để có thể tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp và đã 03 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc về pháp lý trong việc lựa chọn doanh nghiệp áp dụng Luật đấu thầu (gồm quy trình tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp áp dụng Luật đấu thầu và quy định về danh mục trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP). Tuy nhiên do có vướng về pháp lý nên đến nay sau 03 năm ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP vẫn chưa thể triển khai lựa chọn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thời gian qua, hệ thống pháp luật tại Việt Nam được Quốc hội ban hành một số Luật (như Luật Quy hoạch, Luật Căn cước công dân...), do vậy cần thiết phải ban hành Nghị đinh sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định cho phù hợp, đồng bộ với hệ thống pháp luật Việt Nam.

Lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định cụ thể về quy trình đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp và bổ sung những nội dung quy định về phương pháp để có thể chấm điểm và lựa chọn doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp: (i) Phải đáp ứng điều kiện tổ chức kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định tại Nghị định này; (ii) Đóng góp cho ngân sách nhà nước bằng tiền, ngoài các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế, để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi Điểm a và Điểm đ Khoản 2 Điều 38 về điều kiện lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế như sau: “a) Vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng);” nhằm phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 38 theo hướng quy định cụ thể những nội dung, yêu cầu doanh nghiệp cần phải thực hiện tại phương án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế để doanh nghiệp có đầy đủ thông tin rõ ràng, minh bạch khi lập hồ sơ dự thầu và xây dựng các thang điểm chấm thầu.

Sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 38 như sau: “đ) Có đề xuất đóng góp cho ngân sách nhà nước ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật” để đánh giá hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp theo phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước quy định tại Điều 58 Luật đấu thầu, theo đó doanh nghiệp đề xuất nộp ngân sách nhà nước cao nhất và phù hợp với phương án đầu tư, phương án kinh doanh được xem xét, lựa chọn.

Bộ Tài chính cho biết, việc quy định cụ thể về quy trình đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp và bổ sung những nội dung quy định về phương pháp để có thể chấm điểm nhằm bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong lựa chọn doanh nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP