(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởngLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, Bộ Nội vụ đã đề xuất một số quy định mới về quỹ thi đua, khen thưởng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất quỹ thi đua khen thưởng của cấp xã được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 2% (hiện là 1%) chi ngân sách thường xuyên đối với cấp xã thuộc các tỉnh đồng bằng, thành phố và mức trích tối đa bằng 2,5% (hiện là 1,5%) chi ngân sách thường xuyên đối với cấp xã thuộc các tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định quỹ thi đua, khen thưởng của cấp sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực thuộc trung ương được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức trích tối đa bằng 25% tổng quỹ lương.

Bên cạnh đó, một số quy định về nguồn và mức trích quỹ vẫn được Bộ Nội vụ đề xuất như quy định hiện hành. Cụ thể: Quỹ thi đua, khen thưởng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước với mức tối đa bằng 25% tổng quỹ tiền lương theo ngạch, bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

Quỹ thi đua khen thưởng của cấp tỉnh, cấp huyện được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm với mức tối đa bằng 1,0% chi ngân sách thường xuyên đối với mỗi cấp ngân sách thuộc các tỉnh đồng bằng, thành phố và mức trích tối đa bằng 1,5% chi ngân sách thường xuyên đối với ngân sách thuộc các tỉnh miền núi, trung du, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

Theo dự thảo, quỹ thi đua, khen thưởng của tổ chức chính trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước (căn cứ tính chất hoạt động của từng tổ chức, Bộ Tài chính thống nhất tỷ lệ cấp hàng năm) và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp do các tổ chức này tự quyết định từ nguồn khả năng tài chính của mình và từ nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và từ các nguồn thu hợp pháp khác.

Dự thảo nêu rõ, quỹ thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp nhà nước được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và nguồn đóng góp của cá nhân tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

Việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Quỹ thi đua, khen thưởng của các hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã xây dựng, hợp tác xã nghề cá, nghề muối và trong các lĩnh vực khác được trích từ quỹ không chia của hợp tác xã (mức trích do hợp tác xã quyết định) và nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thanh Hoài

Từ khóa: Khi đua , khen thưởng