(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân (CAND) nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng CAND.

Ảnh minh họa

Bộ Công an cho biết, qua tổng kết và khảo sát thực tiễn 05 năm thực hiện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP cho thấy, một số quy định của Nghị định về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND hiện nay chưa hợp lý, không có tính khả thi, thậm chí chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với một số văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra. Cụ thể như:

Việc quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP là chưa thống nhất với Điều 6 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (Bộ Công an không có cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành).

Quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có Thanh tra chuyên ngành để thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Thanh tra năm 2010: “Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập”.

Việc quy định Thanh tra Công an huyện thuộc hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong CAND; việc xác định tiêu chí thành lập Đội thanh tra ở các đơn vị theo quy định tại Nghị định 41/2014/NĐ-CP là không khả thi và không thống nhất với Thông tư số 42/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Kết quả khảo sát và tổng kết việc thực hiện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP cho thấy, nhiều nội dung quy định trong Nghị định cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó, các quy định có liên quan đến tổ chức thanh tra CAND có: 14/56 điều cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, 6/56 điều cần được bãi bỏ và bổ sung thêm 01 điều mới.

Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP là hết sức cần thiết và phù hợp với thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng Thanh tra CAND.  Phạm vi sửa đổi, bổ sung tập trung chủ yếu vào những quy định có liên quan đến tổ chức bộ máy cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

KL